Home
  Objective
  Call for paper
  Committee
  Registration
  Submission
  Venue
  Sponsors
  Workshop
  Contact us
   
 

หลักการและเหตุผล

ตามที่สมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และสารสนเทศ (Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology : ECTI Association) ได้ดำเนินการประชุมวิชาการ นานาชาติ ECTI-CARD ติดต่อกันมาตั้งแต่ปี 2552 โดยมีจุดมุ่งหมายหลักของการจัดงาน เพื่อรวบรวมผลงานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์โดยใช้คอมพิวเตอร์ ระบบฝังตัวหรือระบบสารสนเทศ สำหรับนักวิจัย ผู้พัฒนาและผู้ใช้งาน หรือหน่วยงานที่จะนำงานที่ตีพิมพ์ไปพัฒนาต่อยอด หรือพัฒนาสู่ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ นอกจากนี้ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา รวมทั้งการวิจัยและการพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศ การร่วมมือและแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการกับภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งแนวความคิดนี้ได้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยเทคโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตเชิงปฏิบัติการ โดยเฉพาะคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ที่มีวิสัยทัศน์ในการผลิตวิศวกรเชิงปฏิบัติการ ประกอบกับทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีเครือข่ายความร่วมทางวิชาการอย่างใกล้ชิดกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีก 8 แห่ง และสถานศึกษาในสังกัดอาชีวะศึกษาที่มุ่งเน้นในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี สร้างสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม รวมถึงการทำวิจัยที่เน้นการใช้เทคโนโลยีแก้ปัญหาด้านต่างๆ ของสังคม

เพื่อให้แนวความคิดที่สอดคล้องกันของ 2 องค์กร มีความเป็นรูปธรรมในแนวทางสร้างสรรและยกระดับความสัมพันธ์ด้านวิชาการ รวมทั้งเป็นการสนับสนุนการสร้างเวทีเสนอผลงานทางวิชาการแก่นักประดิษฐ์และนักวิจัยทั้งหลาย คณะวิศวกรรมศาตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงมีความประสงค์ขอรับเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมวิชาการ ECTI-CARD 2012 ครั้งที่ 4

........................................................................

วัตถุประสงค์

  • เพื่อเป็นเวทีทางด้านวิชาการ ทั้งนักศึกษา อาจารย์ และนักวิชาการ นำเสนอผลงานวิชาการ การพัฒนา การประยุกต์เทคโนโลยี วัตกรรมและวิจัย
  • เพื่อเป็นเวทีให้มีการพบปะ แลกเปลี่ยนประสบการณ์และการค้นหาความร่วมมือในการทำวิจัยและโครงการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • เพื่อได้รับทราบความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีจากภาคอุตสาหกรรม

........................................................................

ประโยชน์ที่จะได้รับ

  • เป็นการส่งเสริมและกระตุ้นการเรียนการสอน ในระดับบัณฑิตศึกษาภายในประเทศให้มีคุณภาพและมาตรฐานสูงขึ้น โดยผ่านกิจกรรมด้านการประชุมวิชาการ
  • มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล ประสบการณ์ระหว่างนักวิชาการในภาครัฐ และเอกชน และระหว่างนักวิชาการไทย
  • เป็นการสร้างโอกาสให้มีความร่วมมือทางด้านวิชาการระหว่างสถาบัน ในประเทศ และระหว่างนักวิชาการไทย
  • ช่วยยกระดับงานวิจัยและพัฒนาในสาขาอิเล็กทรอนิกส์  คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และสารสนเทศในประเทศให้สูงขึ้น

........................................................................